Regulamin

REGULAMIN SERWISU COMPANY-RISK.COM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu www.company-risk.com. 
1.1 Regulaminy określające szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych Serwisów prezentowane są przez Operatora na stronach umożliwiających korzystanie z tych Serwisów. 
1.2 Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz, że w pełni go akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.


2. Operatorem Serwisu jest Spółka Polixel Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Libelta 1a/2, 61-706 Poznań3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Operator – oznacza Spółkę Polixel Sp. z o.o.

Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

Serwis – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Operatora w sieci Internet, umożliwiającą korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Operatora i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępnej pod adresem:    www.company-risk.com, będącym Serwisem informacyjno-użytkowym o tematyce miejskiej.

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych.

Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie, przy czym Użytkownik, który prowadzi działalność gospodarczą, nie może wykorzystywać profilu utworzonego w wyniku Rejestracji do prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania czynności z taką działalnością związanych lub ją promujących.

Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej.

Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Operatora.

Teksty informacyjne - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane przez Użytkownika do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w wyznaczonej przez Operatora rubryce w ramach Serwisu, po ich wcześniejszym zaakceptowaniu.

Wpis – zestaw informacji dotyczących miejsc lub usług, wykorzystywanych w części użytkowej Serwisu.

Cookie - informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.


Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące: komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową.

Przeglądarka internetowa - jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 3.5.3 lub wyższy, Internet Explorer 7.0 lub wyższy, Opera 10.00 lub wyższy, Safari 4.0.3 lub wyższy, Chrome 3.0 lub wyższy lub inna zgodna.

4. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Operatora. Operator zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji w Serwisie pewnych Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów, Tekstów informacyjnych.

5. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów, Tekstów informacyjnych zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.

5.1 Operator lub osoba przez niego upoważniona będzie bez obowiązku przedstawienia uzasadnienia usuwał z Serwisu Materiały, Komentarze, Wypowiedzi, Teksty informacyjne, które są sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich lub Operatora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Informacje o takich Materiałach, Komentarzach, Wypowiedziach, Tekstach informacyjnych, należy zgłaszać Operatorowi lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:

5.2 Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść (w szczególności zgodność z prawem) Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Tekstów informacyjnych publikowanych przez Użytkowników.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań. 

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.

8. W każdym wypadku w sytuacji, w której osoba trzecia zwróci się do Operatora lub jego personelu z roszczeniami wynikającymi ze szkód lub naruszenia dóbr osobistych w wynikłych na skutek opublikowanych przez Użytkownika w Serwisie informacji, zdjęć etc.,Użytkownik ten naprawi tej osobie natychmiast wszelką szkodę, w tym niemajątkową i zwolni lub zapewni zwolnienie z odpowiedzialności Operatora względem tej osoby. Jednocześnie Użytkownik naprawi Operatorowi wszelką szkodę i zwróci wszelkie wydatki poniesione w związku z wyżej opisanymi sytuacjami. Postanowienia te stosuje się odpowiednio do przypadków, w których Operator stanie się podmiotem postępowań karnych lub administracyjnych związanych z w/w sytuacjami.


II. UŻYTKOWNICY 

1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.

2. Przekazując do Serwisu Materiały, Komentarze, Wypowiedzi, Teksty informacyjne zawierające wizerunek Użytkownika, a także dokonując Rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i

publiczne udostępnianie przez Operatora wizerunku w serwisie www.company-risk.com obok imienia i nazwiska Użytkownika lub obok jego Komentarzy, Materiałów, Wypowiedzi, Tekstów informacyjnych, Wpisów, a także przez dowolny podmiot, który uzyskał od Operatora sublicencję na w/w elementy, dowolną metodą i w dowolny sposób. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, a nadto Użytkownik gwarantuje nieodpłatną zgodę w w/w zakresie osób innych niż Użytkownik występujących w przekazanych przez Użytkownika Materiałach, Komentarzach, Wypowiedziach, Wpisach, Tekstach informacyjnych.

3. Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem, a Operatorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania przepisów ustawy prawa prasowego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.

4. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych udostępnionych w związku z Rejestracją w celach reklamy, promocji, w celach statystycznych oraz do badania rynku, a także zachowań i preferencji Użytkowników, a także może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na zasadach opisanych poniżej.

5. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji materiałów informacyjnych przygotowywanych przez redakcję serwisu. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

7. Operator zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników zarejestrowanych z wizerunkiem poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie.

8. Użytkownicy mogą Operatorowi przesyłać drogą elektroniczną teksty informacyjne, które po ich zaakceptowaniu przez przedstawiciela Operatora zostaną opublikowane na stronach Serwisu. Użytkownik przesyłając Operatorowi tekst informacyjny Oświadcza jednocześnie, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do przesłanego materiału, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronach Serwisu i udziela nieodpłatnej licencji zgodnie z pkt. V. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że przesłany przez niego tekst informacyjny może zostać poddany drobnej korekcie redakcyjnej przez pracowników Serwisu, w szczególności w zakresie stylistyki oraz zmiany tytułu. 

9. Opublikowany tekst informacyjny może zostać opatrzony wizerunkiem Użytkownika. Na zasadach uzgodnionych z Operatorem tekst informacyjny może zostać podpisany pseudonimem.

10. Do stosunków między Operatorem, a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. 

11. Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek Materiały, Komentarze, Wypowiedzi, Wpisy, Teksty informacyjne oświadcza i gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one, ani nie zmierzają do naruszenia obejścia lub próby obejścia:
- powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji;
- postanowień niniejszego Regulaminu; 
- norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów - zamieszczanie materiałów nie spełniających w/w przesłanek jest surowo zabronione.

Użytkownik Oświadcza, że gwarantuje, iż ma prawo umieścić zamieszczane Materiały, Komentarze, Wypowiedzi, Wpisy, Teksty informacyjne lub opinie w Serwisie, że jest jedynym ich autorem i producentem, nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do danego utworu i że ich umieszczenie nie spowoduje powstanie wobec Operatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Operatora przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji.

Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Operator stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Operatora z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje. Dany Użytkownik natychmiast po zawiadomieniu go przez Operatora spowoduje zwolnienie Operatora z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Operatorowi, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.


III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu w szczególności przepisów ustawy prawa prasowego, przepisów Kodeksu Cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
1.1 Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.

2. Operator ma prawo:
Zablokować możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów, Tekstów informacyjnych na okres do 1 miesiąca lub pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego (Użytkownika) konta z Serwisu.


IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Polixel Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako Polixel), właściciel serwisu www.company-risk.com (dalej jako serwis) darzy swoich Użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Dlatego też odnośnie Użytkowników serwisu gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i bezustannie dostosowywać Serwis, jego funkcjonalność i ergonomię do wciąż zmieniających się oczekiwań. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane w tym, za zgodą Użytkowników - dane osobowe. 

2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polixel Sp. z o.o. dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z Serwisu zgodnie z Regulaminem, do korzystania przez Operatora z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polixel Sp. z o.o., w tym organizacji takich działań. Polixel Sp. z o.o. informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu w/w ustawy.

Właściciel danych osobowych ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Polixel Sp. z o.o. oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a także wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia, co jednak wiązać się będzie z koniecznością rozwiązania Umowy świadczenia usług łączącej Użytkownika z Polixel Sp. o.o. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polixel Sp. z o.o. na piśmie (na adres: Polixel Sp. z o.o. ul. Karola Libelta 1a/2, 61-706 Poznań). Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z Serwisu.

Właściciel danych osobowych akceptuje, że Administratora Danych Osobowych może z zachowaniem przepisów prawa powierzyć przetwarzania jego danych osobowych zewnętrznemu usługodawcy, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest konieczne w celu prawidłowego wykonania Umowy z właścicielem danych osobowych i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji tej Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wszystkie dane osobowe są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji nie pozwalają na swobodne ich odczytanie przez osoby nieupoważnione. Wszelkie pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: biuro@polixel.net.pl. 

3. Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie oraz powierzanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie, o jakim mowa w pkt. 2 powyżej. 

4. Rejestrując się w serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informację handlową od Polixel Sp. z o.o. dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Polixel Sp. z o.o. a w, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polixel Sp. z o.o. 

5. Dane zbierane automatycznie: 
Z zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej podczas korzystania z Serwisu automatycznie zbierane - mogą być dane dotyczące wizyty Użytkownika w postaci adres IP, data i czas wizyty, a także dane dotyczące skorzystania z usług serwisu, jednak dane te nie są powiązane z żadnymi danymi pozwalającymi na identyfikację osoby Użytkownika i mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Serwisie, dostosowania oferty Serwisu do Użytkownika, formułowania analiz demograficznych i behawioralnych.

6. Wykorzystywanie danych:
6.1 Dane osobowe podane przez Użytkownika, na których przetwarzanie wyraził zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda.
6.2 Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych Użytkownikach.
6.3 Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem/Administratorem danych będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zadane pytania.

 

V. LICENCJA

1. Umieszczając w Serwisie poprzez przeznaczone do tego funkcjonalności Materiały, Artykuły, Komentarze, Wpisy, Teksty informacyjne lub wypowiedzi i opinie, bez względu na dokonanie Rejestracji, Użytkownik upoważnia Operatora do publikowania w Serwisie www.company-risk.com oraz innych serwisach WWW należących do Polixel Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przesłanych przez niego Materiałów, Artykułów, Komentarzy, Wpisów, Tekstów informacyjnych lub wypowiedzi i opinii oraz do korzystania z tych elementów na następujących polach eksploatacji (licencja):
- wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu;

- każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie;                                                                      

- w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
- na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji Serwisu www.r-management.eu; 
- poprzez emisję w radiu i telewizji;
- poprzez publikację w prasie;
- poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych, w szczególności billboard lub citylight;
- przy pomocy wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących m.in. technologie GSM i UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS;
- wykorzystanie w innych utworach, w tym w utworach dramatycznych, muzyczno-dramatycznych, choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentalizację lub przystosowanie utworu do potrzeb nowego wykonania.

2. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.

3. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.

4. Licencja ma charakter niewyłączny.

5. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.

6. Operatorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego uznania. 

7. Jeśli Licencjobiorca zgłosi uzasadnione zastrzeżenia dotyczące łamania przez Użytkownika prawa autorskiego lub prasowego.

8. Operator może w uzasadnionych przypadkach obciążyć kosztami zadośćuczynienia Użytkownika.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownik ma prawo utrwalić treść Regulaminu poprzez wydrukowanie, zapisanie na dysku czy innym nośniku w każdym czasie.

2. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w zapisach obowiązującego Regulaminu. 

3. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Operatora w każdym czasie i wchodzą w życie 
z chwilą powiadomienia o nich Użytkownika, przez publikację Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu. 


4. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.

5. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych przez Operatora w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w Regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z Serwisu w sposób anonimowy.

6. Żądanie, o którym mowa w ust. 5 powinno zostać przesłane na adres (w tym elektroniczny) Operatora. Operator bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Operatora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Operator ewentualnie powierzył przetwarzanie danych osobowych.

7. Według najlepszej wiedzy Operatora brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

8. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres e-mail: biuro@polixel.net.pl

9. Wszelkie kierowane do Operatora reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu rozpatrywane są przez Operatora niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Operator zawiadamiać będzie osoby składające reklamację elektronicznie.